Cute Apple

วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2555

มลพิษทางอากาศ (Air pollution)

บทนำ                  ในปัจจุบันปัญหามลพิษทางอากาศได้เพิ่มมากขึ้นอย่างน่าวิตก โดยเฉพาะในเขตบริเวณที่ประสบปัญหามลพิษทางอากาศมากได้แก่ บริเวณที่เป็นพื้นที่ริมถนนที่มีการจราจรหนาแน่น มีสาเหตุมาจากการเพิ่มจำนวนของรถยนต์และยานพาหนะต่างๆ อย่างรวดเร็ว ฝุ่นละอองจัดได้ว่าเป็นปัญหาหลักและรุนแรงที่สุด ก๊าซโอโซนและก๊าซคาร์บอนมอนอกไซ ในบริเวณริมถนนมีปริมาณเกินมาตรฐาน คณะผู้จัดทำจึงมีความสนใจศึกษาในเรื่อง ปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดจากการจราจรภายในมหาวิทยาลัยบูรพา จึงได้ทำการศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับมลภาวะทางอากาศ โดยเนื้อหาสาระในบล็อกนี้จะกล่าวถึง แหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศ ผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ และแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ                  อากาศคือ สิ่งจำเป็นอันดับแรก ในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ นับแต่วินาทีแรกของการเกิด และสิ่งแรก ของการบ่งบอกถึง การมีชีวิตแน่นอนที่สุดคือ "การหายใจ" เพียงเท่านี้ก็คงทำให้เข้าใจได้ว่าอากาศมีความสำคัญต่อคนเราอย่างไรมากน้อยเพียงไร
                 มลพิษทางอากาศ หมายถึงสภาวะของอากาศที่มีสิ่งแปลกปลอมเจือปนอยู่ ในปริมาณที่ทำให้คุณภาพตามธรรมชาติเปลี่ยนแปลงและเสื่อมโทรมลง ก่อให้เกิดความเสียหายต่อมนุษย์และสัตว์วัตถุประสงค์

1.  เพื่อศึกษาถึงปัญหามลพิษทางอากาศในมหาวิทยาลัยบูรพา
2.  เพื่อศึกษาถึงแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในมหาวิทยาลัยบูรพา
ประโยชน์ที่ได้รับ

1. ได้ทราบถึงปัญหามลพิษทางอากาศในมหาวิทยาลัยบูรพา
2. ได้ทราบถึงแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในมหาวิทยาลัยบูรพาพื้นที่การศึกษา

มหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข จังหวัดชลบุรีวิธีการศึกษา

1. สมาชิกทุกคนปรึกษาช่วยกันคิดหัวข้อในการทำบล็อค
2. ศึกษารวบรวมข้อมูลเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับปัญหามลพิษทางอากาศในมหาวิทยาลัยบูรพาดังนี้
           2.1 แหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศในมหาวิทยาลัยบูรพา ได้แก่ มลพิษจากยานพาหนะประเภทต่าง เช่น รถจักรยานยนต์ รถยนต์
            -  รถจักรยานยนต์ ก่อให้เกิดควันพิษเป็นหมอกขาวจำนวนมาก
            -  รถยนต์ ก่อให้เกิดควันพิษและฝุ่นเคมีออกสู่อากาศ
           2.2 ผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ

                   1. เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ โดยเฉพาะระบบหายใจ มะเร็งผิวหนัง ระบบประสาท และอาจสะสมในเนื้อเยื่อร่างกายมวลสารแต่ละชนิดจะเป็นผลกระทบต่อสุขภาพต่างกัน
                   2. สารพิษที่ระบายออกสู่บรรยากาศ บางชนิดคงตัวอยู่ในบรรยากาศได้เป็นเวลานาน และแพร่กระจายออกไปได้ไกล บางชนิดเป็นปฏิกิริยาต่อกันและเกิดเป็นสารใหม่ที่เป็นอันตราย
                  3. ทำให้เกิดฝนกรด โดยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ซึ่งเกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงที่มีสารกำมะถันเจือปน เมื่อทำปฏิกิริยารวมตัวกับน้ำและกลั่นตัวเป็นฝน จะมีฤทธิ์เป็นกรด ซึ่งเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งก่อสร้าง
                 4. ทำให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก (Greenhouse Effect) เกิดจากก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซมีเทน ออกไซด์ของไนโตรเจน โอโซน และสารคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (CFC) เมื่อลอยขึ้นไปบนชั้นบรรยากาศ จะปกคลุมไม่ให้รังสีความร้อนจากผิวโลกระบายขึ้นสู่บรรยากาศระดับสูงขึ้นได้ ทำให้เกิดการสะสมความร้อนของผิวโลก
            2.3 แนวทางป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ 
           1. ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อลดปัญหาจราจรติดขัด และหมั่นตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ให้ดีอยู่เสมอ
       2. ลดสารภาวะมลพิษทางอากาศจากแหล่งกำเนิด โดยการเปลี่ยนแปลงคุณภาพเชื้อเพลิง ใช้เครื่องยนต์ที่มีมลพิษน้อย ปรับปรุงกระบวนการผลิต และลดมลพิษจากยานพาหนะ
       3. สนับสนุนให้มีการใช้ระบบการขนส่งที่มีมลพิษน้อย การเดินทางด้วยทางเลือกใหม่โดยใช้
รถจักรยาน
      4. รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจอันตรายที่เกิดจากภาวะมลพิษทางอากาศ และมีส่วนรวมในการป้องกันแก้ไม่ให้เกิดภาวะมลพิษทางอากาศ
      5. ออกกฎหมายควบคุมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ที่ปล่อยควันดำ ควันขาว ปรับปรุงกฎหมาย สิ่งแวดล้อมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติตามและการใช้บังคับกฎหมายด้านการจัดการภาวะมลพิษทางอากาศ
 3. ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล และสอบถามนิสิตในมหาวิทยาลัยบูรพา
 4. นำข้อมูลที่ได้จากการสอบถามมาสรุปผล และจัดทำบล็อก


ผลการศึกษา


ภาพบรรยากาศในมหาวิทยาลัยบูรพา

ภาพการใช้ยานพาหนะในมหาวิทยาลัยบูรพา


สรุปผลจากการสอบถามนิสิตในมหาวิทยาลัยบูรพา พบว่า
สาเหตุหลักของมลพิษทางอากาศในมหาวิทยาลัยบูรพา คือ ปัญหาจากการจราจรในมหาวิทยาลัยบูรพา จาก รถจักรยานยนต์ และรถยนต์เป็นส่วนใหญ่ ก่อให้เกิดควันพิษแพร่กระจายในอากาศ
ผลกระทบต่อนิสิตและบุคลากรในมหาวิทยาลัยบูรพา

1. ส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ จากการสูดควันพิษเข้าไป
2. ทําให้ทัศนวิสัยเลวลง อากาศเต็มไปด้วยมลพิษ ไม่น่าอยู่


แนวทางการแก้ไขปัญหา1. รณรงค์ให้ใช้รถจักรยานให้มากขึ้น และเพิ่มปริมาณรถสองบาทในมหาวิทยาลัยให้เพียงพอกับความต้องการของนิสิต เพื่อเป็นการลดมลพิษทางอากาศจากการใช้รถจักรยานยนต์ และรถยนต์
2. ลดจำนวนลูกระนาดในมหาวิทยาลัยให้น้อยลง เนื่องจากต้องเร่งเครื่องยนต์ทำให้เกิดควันพิษเพิ่มขึ้น

ข้อเสนอแนะ1. ควรตั้งประเด็นการสอบถามเพิ่มเติม

2. ควรศึกษาเรื่องมลพิษด้านอื่นเพิ่มเติม


       


จัดทำโดย

นางสาวกนกกาญจน์     พานใหม่       52021034
นางสาวดวงกมล            กมลสินธุิ์       52021054
 นางสาวพรรษา               บุนนาค          52021078
 นางสาวภาวินี                 ทองผาย        52021086

เสนอ
ดร. ณรงค์    พลีรักษ์ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น